Wojażer- PZU Pomoc w podróży

Wojażer- PZU Pomoc w podróży

Ubezpieczenie daje osobom podróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, oferując zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży obejmuje:


• ubezpieczenie kosztów leczenia,
• ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy
Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.
Przez pomoc medyczną rozumiemy:
1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:
• pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
• wizyty lekarskie,
• badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
• zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
2. transport:
• medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub
• z miejsca wypadku,
• między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
• do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarmowego PZU,
• do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
3. zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,
4. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
6. naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.

Do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia