PZU Sport

 

Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla sportowca, albo osoby zawodowo związanej ze sportem, finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go spotkało.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla sportowca, albo osoby zawodowo związanej ze sportem, finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go spotkało.

Zawierane umowy mogą przewidywać:

-pełny czas ochrony, obejmujący odpowiedzialność za wypadki nie tylko podczas uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej, ale także w czasie podróży i w życiu prywatnym,

-ograniczony czas ochrony, przewidujący odpowiedzialność tylko za te wypadki, które zdarzyły się podczas uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z trzech wariantów, różniących się maksymalną wysokością sumy ubezpieczenia, oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy wariant obejmuje te same świadczenia podstawowe:

-z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,

-z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia, a za opłatą dodatkowej składki wysokość tego świadczenia można podwyższyć do 100% sumy ubezpieczenia,

-zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Do umów z rocznym okresem odpowiedzialności, zawieranych na rachunek zawodników uprawiających sport profesjonalnie, oraz osób wykonujących zawód związany z uczestnictwem w kulturze fizycznej, może być włączone tzw. świadczenie przejściowe. Świadczenie wypłaca się w związku z czasową niezdolnością ubezpieczonego do uprawiania sportu i wykonywania pracy, trwającą nieprzerwanie przez ponad 6 miesięcy.
Do rocznych umów, zawieranych wyłącznie na rachunek zawodników uprawiających sport profesjonalnie, za opłatą dodatkowej składki może być włączone jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie.

 

Do pobrania: