NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

NNW w PZU chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia :

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
• w związku z ruchem pojazdu,
• podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
• podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
• podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
• bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
• podczas pobierania paliwa na stacji paliw,
• podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy.
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

• świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
• świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany,
• świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
• zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
• zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji,
• zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce.
Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.