Bezpieczny rowerzysta

Umowę może zawrzeć każdy zainteresowany, bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ubezpieczenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością rozszerzenia ochrony poza jej granice. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wymieniony w polisie, który wcale nie musi być właścicielem roweru; może być tylko jego użytkownikiem.
Umowę można zawrzeć na rok, lub dowolny okres krótszy od roku.

Korzyści:
Polisa zapewnia kompleksową ochronę każdego rowerzysty.
W ramach umowy ubezpieczony jest rowerzysta, wraz z bagażem podróżnym i rowerem, podczas użytkowania roweru, czyli podczas kierowania, prowadzenia, oraz wsiadania lub zsiadania z roweru.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty, powstałe w związku z użytkowaniem roweru.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest zawsze w zakresie obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialność cywilną (OC) rowerzysty. Może ona zostać rozszerzona o ubezpieczenie bagażu podróżnego, oraz ubezpieczenie casco roweru.

PZU w ramach ubezpieczenia NNW przejmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł).
W ramach ubezpieczenia OC pokrywane są szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru (okaleczenie lub pozbawienie życia osoby trzeciej) i szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności). W ubezpieczeniu OC maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200.000 zł;

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest bagaż podróżny, przewożony tylko podczas użytkowania roweru. Bagaż może obejmować również części zamienne do roweru. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł;
Przedmiotem ubezpieczenia casco jest sam rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały. Maksymalna suma ubezpieczenia casco wynosi 5.000 zł.


Do pobrania: